MQ配置说明


通讯两边通道名称必须一致! Server1: crtmqm -q QM1 strmqm QM1 runmqsc QM1 DEFINE QREMOTE (QM1.RM1) RNAME (QM2.RL1) RQMNAME(QM2) XMITQ (QM1.QX1) REPLACE DEFINE QLOCAL (QM1.QX1) USAGE (XMITQ) REPLACE DEFINE QLOCAL (QM1.RL1) REPLACE DEFINE CHANNEL (QM2.QM1.SDR1) CHLTYPE (RCVR) TRPTYPE (TCP) REPLACE

DEFINE CHANNEL (QM1.QM2.SDR1) CHLTYPE (SDR) TRPTYPE (TCP) CONNAME ('127.0.0.1(1416)') XMIT END Server2: crtmqm -q QM2 strmqm QM2 runmqsc QM2 DEFINE QLOCAL (QM2.RL1) REPLACE DEFINE CHANNEL (QM1.QM2.SDR1) CHLTYPE (RCVR) TRPTYPE (TCP) REPLACE DEFINE QREMOTE (QM2.RM1) RNAME (QM1.RL1) RQMNAME(QM1) XMITQ (QM2.QX1) REPLACE DEFINE QLOCAL (QM2.QX1) USAGE (XMITQ) REPLACE

DEFINE CHANNEL (QM2.QM1.SDR1) CHLTYPE (SDR) TRPTYPE (TCP) CONNAME ('127.0.0.1(1415)') XMIT start runmqlsr -m QM1 -t TCP -p 1415 start runmqlsr -m QM2 -t TCP -p 1416 runmqsc QM1 start channel (QM1.QM2.SDR1) runmqsc QM2 start channel (QM2.QM1.SDR1) 测试QM QM1 QM2 测试QM1到QM2 amqsput QM1.RM1 QM1 amqsget QM2.RL1 QM2 测试QM QM2 QM1 测试QM2到QM1 amqsput QM2.RM1 QM2

amqsget QM1.RL1 QM1

M1.QX1) REPLACE

AME ('127.0.0.1(1416)') XMITQ (QM1.QX1) REPLACE

M2.QX1) REPLACE

AME ('127.0.0.1(1415)') XMITQ (QM2.QX1) REPLACE


相关文档

更多相关文档

加工贸易联网监管MQ传输配置申请表
MQ消息组件配置说明
2.0环境MQ配置说明文档
MQ配置和编程最佳实践
QT_APS-ZC083-10DEPL-MQ004 混合Q配置说明
MQ-HR-006离职证明2016.9.22
Uncode-MQ使用文档
MQ故障搜集步骤
建筑工程质量验收资料(MQ幕墙)
《MQ-2烟雾传感器模块实验》
MQ安装详细说明
hyper-v部署指南
MQ集群
MQ配置文档说明手册
MQ-2-9酒精传感器模块
电脑版