CH1108V12最小系统板原理图

5

4

3

2

1

+5V R1 10K P1.0 P1.1 P1.2 P1.3 P1.4 P1.5 P1.6 P1.7 RST P3.0 P3.1 P3.2 P3.3 P3.4 P3.5 P3.6 P3.7 XT1 XT2 RN4 NC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 EXT PROT VPP CN1 P2.0 P2.1 P2.2 P2.3 P2.4 P2.5 P2.6 P2.7 PSEN ALE VPP P0.7 P0.6 P0.5 P0.4 P0.3 P0.2 P0.1 P0.0 +5V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 EXT PROT CN2 1 2 CH_TXD 3 P3.1 4 0.1U 5 D+ 6 D7 8 9 10 Y1 12M C2 22P C3 22P

U1 1 2 TXD RXD V3 D+ DGND XT0 XT1 20 VCC 18 17 16 15 14 13 12 11 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 +5VUSB
D

D

+5V 40 RN1 4K7 9 8 7 6 5 4 3 2 1 P1.0 P1.1 P1.2 P1.3 P1.4 P1.5 P1.6 P1.7 RST EC1 10U/16V R4 10K 1 3 SW1 RESET C4 22P 2 4 P0.0 P0.1 P0.2 P0.3 P0.4 P0.5 P0.6 P0.7 39 38 37 36 35 34 33 32 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 P0.0 P0.1 P0.2 P0.3 P0.4 P0.5 P0.6 P0.7 P1.0 P1.1 P1.2 P1.3 P1.4 P1.5 P1.6 P1.7 RST GND XT1

+5V

C1

31

+5V

U2

NC RN3
C

ALE/PROG PSEN

XT2

30 29

ALE PSEN

+5V

XT1

XT2

C5 22P

P1.5 1 3 RST 5 P1.7 7 P1.6 9

ISP1 ISP Download 2 MOSI VCC 4 NC GND 6 RESET GND 8 SCK GND 10 MISO GND

18

19

+5VUSB R5 8.2 DZ1 5.6V 1 2

EC2 470U/16V

C6 0.1U

C7 0.1U

EC3 47U/16V

USB1 USB-DIP +5V
B

+5V Y2 11.059M XT1 XT2 3 2 1 R9 4.7K D1 RXD-LED

+5V

VCC 32 2 41 3 GND

1 2 3 4

DD+

1 2 3 4 5 6 R6 4.7K R11 2K2 EC4 47U/16V C8 0.1U

3

9 8 7 6 5 4 3 2 1

51单片机插座

P2.0 P2.1 P2.2 P2.3 P2.4 P2.5 P2.6 P2.7 P3.0 P3.1 P3.2 P3.3 P3.4 P3.5 P3.6 P3.7

21 22 23 24 25 26 27 28 10 11 12 13 14 15 16 17

P2.0 P2.1 P2.2 P2.3 P2.4 P2.5 P2.6 P2.7 P3.0 P3.1 P3.2 P3.3 P3.4 P3.5 P3.6 P3.7

9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

VCC

EA/VPP

CH340T +5V

RN2 NC

R2 10K P3.0 CH_TXD R3 10K 1 2 Q1 S8550

C

B

SE1

D2 TXD-LED

J1 +5V +5V NC GND 1 2 3

SW2 POWER

D3 LED

Y3 12M
A

R10 4.7K

P3.0

P3.1

A

Title

C51 Mini Experiment Board / 51单片机最小系统板
Size A4 Date:
5 4 3 2

Document Number

黑金刚开发板系列 / Model:CH1108
Friday, February 18, 2011 Sheet
1

Rev V1.2 1 of 1


相关文档

最小系统板原理图
最小系统板电路原理图
最小系统板AN2410SSB原理图
毕业设计用的最小系统板原理图
PIC16F877A最小系统板原理图
最小系统板原理图(带液晶接口)
ATmega16最小系统板电路原理图
STM32最小系统板原理图
STC最小系统板原理图(学生用)
自制STC最小系统板(带原理图+实物图)
电脑版